Jafnréttisstefna

Knattspyrnufélagið Valur leggur ríka áherslu á jafnrétti kynjanna hvað varðar aðstöðu, þjálfun og fjármagn. Félagið veitir öllum börnum og unglingum möguleika á að stunda íþróttir óháð kynferði, búsetu, þjóðerni eða litarhætti. Laun þjálfara á barna- og unglingasviði taka mið af menntun þeirra og reynslu en ekki kynferði þeirra sjálfra eða þeirra sem þeir þjálfa.

Laun taka einnig mið af markaðnum og lúta lögmáli um framboð og eftirspurn. Knattspyrnufélagið Valur leggur ríka áherslu á jafnrétti kynja hvað varðar aðstöðu,þálfun og fjármagn. Félagið leggur mikið kapp í að veita öllum börnum og unglingum möguleika á að stunda íþróttir óháð kynferði, búsetu, þjóðerni eða litarhætti.

Helstu áherslur í jafnréttismálum hjá Val eru:

 • Að jafnréttis sé gætt við úthlutun tíma og aðstöðu til beggja kynja.
 • Að börn og unglingar njóti þess að vera á jafngóðum tíma dagsins á æfingu óháð kyni.
 • Að iðkendur af báðum kynjum njóti sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar.
 • Að samræmi sé í fjárveitingum innan félagsins til íþróttagreina eftir kynjum.
 • Að umfjöllun um starf iðkenda sé jöfn hjá kynjum eftir aldri.
 • Að sjá til þess að fyrirmyndir séu kynntar á ígrundaðan hátt og gætt að þær séu af báðum kynjum og endurspegli þær áherslur sem eru hjá félaginu.
 • Að vinna markvisst gegn staðalímyndum með því að leitast við að jafna kynjahlutföll meðal iðkenda hverrar íþróttagreinar fyrir sig. Á þetta við jafnt í starfi sem og allri umfjöllun um starfið.
 • Að verðlaun til beggja kynja innan allra greina séu sambærileg eftir aldri.
 • Að gæta þess að kynin njóti sömu grunnlauna og hlunninda fyrir sambærileg störf hjá félaginu.

Knattspyrnufélagið Valur leggur áherslu á að:

 • Að allir iðkendur, óháð kyni, eiga rétt á góðum þjálfara sem hæfir getu þeirra og aldri
 • Að þjálfarar beggja kynja séu menntaðir og hafi möguleika á að fá hæfa aðstoðaþjálfara ef þess er þörf
 • Að þjálfarar og starfsfólk félagssins njóta sömu grunnlauna fyrir sambærileg störf óháð kyni
 • Að bjóða þjálfurum félagssins sömu tækifæri óháð kyni til að afla sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi
 • Að að ráða ekki fólk til starfa eftir kyni heldur eftir hæfni
 • Að starfsfólk félagssins hafi sömu tækifæri, óháð kyni til að afla sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi

 

Með jafnréttisstefnu er verið að framfylgja 23.grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10 frá 2008. Jafnréttisstefna Vals nær til iðkenda, þjálfara, stjórna, sjálfboðaliða og alla þá sem koma að starfinu fyrir félagið.

Stefnan gildir í allri starfsemi félagsins og er endurskoðuð og lafgærð er þurfa þykir. Reglulega verður gerð úttekt á stefnunni og farið yfir markmið hennar og stöðu helstu þátta

Aðgerðaráætlun

 

1. Valur gætir jafnréttis við úthlutun tíma, aðstöðu og fjármagns

 

Markmið

Mæling

Tímasetning

Ábyrgð

Eftirfylgd

1.1

Félagið úthlutar jafn mörgum tímum  til æfinga til beggja kynja sem stunda æfingar innan sömu greinar og eru á sama aldri.
 Þess er gætt að bæði kyn njóti þess að vera á "jafngóðum" tíma dagsins.

Úttekt á

tímatöflum

Í upphafi

hverrar annar

Íþróttafulltrúi

Framkvæmdastjóri

1.2

Bæði kynin njóta sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar.

Úttekt á aðstöðu og aðbúnaði

Í upphafi hverrar annar

Íþróttastjóri

Framkvæmda-stjóri

1.3

Samræmi sé í fjárveitingum innan félagsins til íþróttagreina eftir kynjum. Málefnaleg rök skulu vera fyrir frávikum og skulu þau heyra til undantekninga.  

Samanburður á fjárveitingum til   greina og niður á kyn

Tvisvar á ári

Framkvæmdastjóri

Stjórn

  

2. Valur gætir jafnréttis í allri umfjöllun á vefsíðu/í fjölmiðlum og í öllu efni sem félagið lætur frá sér.

 

Markmið

Mæling

Tímasetning

Ábyrgð

Eftirfylgd

2.1

Þess er gætt að umfjöllun um bæði kynin og íþróttagreinar sé sem jöfnust á vefsíðum félagsins og í öllu efni sem félagið lætur frá sér fara t.d. útgáfu og fréttatilkynningum. Á þetta bæði við um texta og myndefni.

 

Úttekt á öllu útgefnu efni og efni á vefsíðum út frá kyni, íþróttagreinum og aldri. 

Tvisvar á ári og úttekt á vefsíðum nái til viku í senn

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

2.2

Fyrirmyndir eru kynntar á ígrundaðan hátt og þess gætt að þær séu af báðum kynjum og endurspegli þær áherslur sem eru hjá félaginu.

Úttekt á áherslum félagsins  og hvernig fyrirmyndirnar hafi verið kynntar

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

2.3

Félagið vinnur markvisst gegn staðalímyndum með því að leitast við að jafna kynjahlutföll meðal iðkenda hverrar íþróttagreinar fyrir sig. Á þetta við jafnt í starfi sem og allri umfjöllun um starfið.

Stöðumat og í kjölfarið tillögur að úrbótum ef þurfa þykir.

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

 

3. 3.Valur gætir jafnræðis við úthlutun úr afrekssjóðum og við formlegar verðlaunaafhendingar 

 

Markmið

Mæling

Tímasetning

Ábyrgð á mælingu

Eftirfylgd

3.1

Verðlaun til beggja kynja og innan allra greina eru sambærileg. Félagið upplýsir kostunaraðila og aðra samstarfsaðila um  þá stefnu félagsins að jafnræðis skuli gætt milli kynja og greina í verðlaunum.

Úttekt einu sinni á ári á formlegum verðlauna-afhendingum félagsins

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

3.2

Kynin njóti sömu launa og/eða hlunninda fyrir sömu eða sambærileg störf hjá félaginu.

Jafnréttisúttekt á launum/ hlunnindum úr bókhaldi

Einu sinni á ári

Framkvæmdastjóri

Stjórn

3.3

Upphæðir/úthlutun eftir kynjum og aldri sem jöfnust hjá félaginu við úthlutun úr áfrekssjóðum

Jafnréttisúttekt á upphæðum úr bókhaldi

Einu sinni á ári

Framkvæmda-stjóri

Stjórn

 

4. Valur veitir konum og körlum jafna möguleika

 

Markmið

Mæling

Tímasetning

Ábyrgð á mælingu

Eftirfylgd

4.1

Þjálfarar félagsins njóta sömu launa, óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg störf

jafnréttisúttekt á launum úr bókhaldi.

Einu sinni á ári

Framkvæmdastjóri

Stjórn

4.2

Þjálfarar félagsins hafa sömu tækifæri, óháð kyni, til að afla sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi.

Úttekt á menntun þjálfara út frá ráðninga-samningum

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

4.3

Við skipan í nefndir, ráð og stjórnir á vegum félagsins er þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og hlutfall annars kynsins ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða.

Úttekt á hlutfalli kynja í öllum stjórnum félagsins

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

4.4

Á opinberum samkomum, í fjölmiðlum og annars staðar að bæði konur og karlar komi fram fyrir hönd félagsins.

úttekt eins og með fyrirmyndir

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

4.5

Kynjahlutfall starfsfólks á skrifstofu og í íþróttamannvirkjum félagsins sé sem jafnast.

Úttekt á hlutfalli kynja

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri

4.6

Starfsfólk félagsins njóta sömu launa, óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg störf.

Jafnréttisúttekt á launum úr bókhaldi

Einu sinni á ári

Framkvæmda-stjóri

Stjórn

4.7

Starfsfólk félagsins hafa sömu tækifæri, óháð kyni, til að afla sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi.

úttekt á menntun starfsfólks út frá ráðningasamningum einu sinni á ári.

Einu sinni á ári

Íþróttastjóri

Framkvæmdastjóri